Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti Polartek s.r.o.

 

1.) Všeobecné ustanovenia:

 

1.1 Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb spoločnosťou Polartek s.r.o. zákazníkom, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „Zákon“) a zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“). Spotrebiteľ je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby ako „koncový užívateľ“ pre osobnú potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (§2 písm. a/ Zákona). V prípade podnikateľských subjektov, ktoré nenakupujú výrobky alebo služby ako „koncový užívateľ“, ale za účelom vykonávania ďalšej podnikateľskej činnosti alebo v súvislosti s ňou, sa reklamačné podmienky riadia zákonom č. 513/1991 Zb - Obchodný zákonník (ďalej len „ObchZ“).  Záručné podmienky ako aj dĺžka záruky sa môžu líšiť v závislostí od  konkrétnych záručných podmienok daného výrobcu a neriadia sa týmto Reklamačným poriadkom!

 

1.2 Ak sa v ďalšom texte tohto Reklamačného poriadku vyskytuje označenie „predávajúci“ rozumie sa ním  spoločnosť  Polartek s.r.o. a ak sa v texte vyskytuje označenie „kupujúci“ rozumie sa ním spotrebiteľ v zmysle definície uvedenej v zákone, ktorý nakúpil od predávajúceho určitý tovar.

 

1.3 Tento Reklamačný poriadok informuje spotrebiteľov o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za chyby výrobkov a služieb (ďalej len "reklamácia") vrátene  údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv.

 

1.4 Uzavretím kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim alebo uzavretím zmluvy o dielo medzi predávajúcim a kupujúcim pristupuje kupujúci k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku.

 

1.5 Tento Reklamačný poriadok je zverejnený na webovom sídle predávajúceho.

 

1.6 Tento Reklamačný poriadok upravuje práva kupujúceho tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Zákona a OZ. Po uplynutí záručnej doby upravenej ustanoveniami právnych predpisov, majú podmienky stanovené v tomto Reklamačnom poriadku prednosť pred ustanoveniami právnych predpisov.

 

1.7 Tento Reklamačný poriadok nahrádza vyhlásenie predávajúceho v zmysle ustanovenia § 620 ods. 3 OZ, ktorým predávajúci určuje podmienky a rozsah záruky, ak záručná doba vyznačená v záručnom liste je dlhšia ako zákonom garantovaná záručná doba.

 

1.8 Podmienky záruky vyznačené predávajúcim v záručnom liste majú prednosť aj pred ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku.

 

2) Zodpovednosť za vady predávaného tovaru:

 

2.1. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 OZ) a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 OZ). Záručná doba pre spotrebiteľa je 24 mesiacov (§ 620 OZ).

 

2.2 Kupujúci je oprávnený predávanú vec pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za chyby, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci, alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto chyby nezodpovedá ani vtedy ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku predávanej veci.

 

2.3 Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Záručná doba na použité veci je 12 mesiacov.

 

2.4 Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 OZ).

 

2.5 Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list.

 

2.6 Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie veci a táto končí neskôr ako lehota vyznačená predajcom v záručnom liste, má prednosť vyznačenie záručnej doby predávajúcim. Predávajúcim vyznačená záručná doba však nesmie byť kratšia ako zákonom garantovaná záručná doba.

 

2.7 Záruka sa nevzťahuje na chyby predmetu predaja, ktoré po ich prevzatí:
a) spôsobil kupujúci alebo iná (tretia) osoba jeho mechanickým alebo iným poškodením, alebo vznikli i nezávisle na ich konaní poškodením v situáciách vis maior,
b) vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním na iné účely než na aké sú určené svojím charakterom alebo ich používaním v spojitosti s inými zariadeniami, ktoré výrobca alebo predávajúci nepovoľuje alebo neodporúča,
c) vznikli ako dôsledok:
- svojvoľných úprav a opráv vykonávaných mimo rámca reklamačného konania záručnou opravou v zmysle ustanovení Reklamačného poriadku alebo v iných ako predávajúcim v záručnom liste určených alebo kupujúcemu iným preukázateľným
spôsobom oznámených autorizovaných servisných strediskách,
- iných zrejmých neodborných zásahov do nich alebo akýmkoľvek iným zaobchádzaním s nimi, ktoré bolo v rozpore s návodom k nim, záručnými podmienkami a v nich uvedenými pokynmi a výslovnými upozorneniami pre kupujúceho alebo ak chyby boli spôsobené kupujúcim ich skladovaním, používaním alebo uložením vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí, alebo ich odkladaním, alebo uschovávaním na miesta s takýmto prostredím,
d) v ostatných prípadoch uvedených v záručnom liste alebo návode ich výrobcu, alebo predávajúceho
e) spôsobených živelnou udalosťou, vodou, alebo iným zásahom

f) spojenie tovaru (zlepenie, zošitie stúh, maderi a čipiek) vo výrobe sa nepovažuje za chybu predmetu, dodávateľ poskytuje v tomto prípade navyše dĺžku jedného vzoru.


 2.8 Ak predávajúci pri predaji tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné chyby. Ak však predávajúci o prípadných chybách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť (§ 629 OZ). Ak má dar chyby, na ktoré predávajúci zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť (§ 629 OZ). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 OZ v spojení s § 48 ods. 2 OZ).

 

3) Uplatnenie zodpovednosti za chyby(reklamácia):

 

3.1 Práva zo zodpovednosti za chyby sa uplatňujú prostredníctvom formulára na uverejneného na webovom sídle predávajúceho.

 

3.2 Kupujúci má právo, ak vybavenie jeho reklamácie si nevyžaduje osobitné odborné znalosti a šetrenie alebo vyžiadanie odborného posúdenia, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodla osoba oprávnená na jej vybavenie prípadne záručný servis bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby.
 
3.3 Lehota na vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať dní, pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil kupujúci tým, že ani na výzvu nepredložil predávajúcemu včas alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú nevyhnutnú súčinnosť na jej vybavenie, alebo pokiaľ o jej predĺženie nad túto jej zákonom ustanovenú dĺžku vo svojom záujme sám písomne nepožiadal kupujúci.
 
3.4 Ak predávajúci neuzná reklamáciu do troch pracovných dní od jej uplatnenia, je predávajúci povinný výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie (§ 18 ods. 4 Zákona). Túto povinnosť má aj záručný servis (§ 18 ods. 8 Zákona).
 
3.5 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona). Týmto písomným dokladom je reklamačný protokol s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie, alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie.
 

3.6 V zmysle § 7 ods..6 písmeno c) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa nie je možné odstúpiť od zmluvy ak:  sa jedná o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Preverte si teda, či Vami objednaný a dodaný tovar nespadá do tejto kategórie (napr. metráž a ostatný strihaný materiál podľa požiadaviek spotrebiteľa). Overenie môžete urobiť u predajcu písomne, emailom alebo telefonicky.

 

3.7 Fotografie uvedené na stránke sú robené digitálnym fotoaparátom, vernosť farieb na Vašom monitore nemusí preto úplne zodpovedať skutočnej farbe tovaru. Na takýto nedostatok sa záruka v zmysle reklamačného poriadku čl. 3.6  nevzťahuje, môžete požiadať za manipulačný poplatok a poštovné o referenčné vzorky.
 
4) Všeobecné  podmienky reklamácie:
 
4.1 Pri reklamácii je potrebné doložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zaplatení kúpnej ceny. Osoba, ktorá uplatňuje nároky z chýb, vyplní reklamačný protokol, v ktorom presne popíše chybu a spôsob akým sa chyba prejavuje a doručí chybnú vec v pôvodnom balení s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.


4.2 Je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby, nepozmenené prípadne neodstránené výrobné čísla atď.).
 

4.3 Súčasťou reklamácie musia byť aj všetky doklady ktoré boli priložené k tovaru, hlavne záručný list.

 

4.4 Po vyplnení reklamačného formulára tento vytlačte a pošlite spolu s ostatnými dokladmi na adresu predávajúceho ktorá je uvedená na faktúre. Pre operatívne jednanie odporúčame reklamáciu vopred konzultovať s predávajúcim. Reklamácie poslané na dobierku nepreberáme.
 
5) Prevzatie reklamovanej veci (zariadenia)
 
5.1 Pokiaľ kupujúcemu v zmysle ustanovení Reklamačného poriadku a ustanovení príslušných platných právnych predpisov vznikne povinnosť prevziať reklamovanú vec (napr. v prípade výmeny) od predávajúceho alebo ho predávajúci v súlade s ustanoveniami Reklamačného poriadku alebo platných právnych predpisov na prevzatie reklamovanej veci vyzve, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote uvedenej v bode 5.2 tohto článku túto vec  od predávajúceho na príslušnom predajnom mieste alebo na inom mieste, ako toto vyplýva z ustanovení Reklamačného poriadku alebo príslušných platných právnych predpisov alebo z výzvy predávajúceho, prevziať.
 
5.2 Pokiaľ kupujúci neprevezme v súlade s ustanovením bodu 5.1 tohto článku reklamovanú vec ani do 15 dní odo dňa, kedy mu povinnosť prevziať reklamovanú vec vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy predávajúceho na prevzatie tejto veci, považuje sa neprevzatá vec za vec, ktorá je predmetom zmluvy o uložení veci v zmysle ustanovení §516 a nasl. ObchZ a vzťahy predávajúceho a kupujúceho týkajúce sa predmetnej veci sa spravujú uvedenými ustanoveniami ObchZ a s nimi súvisiacimi ostatnými ustanoveniami ObchZ a ostatných platných právnych predpisov.
 
5.3 V prípade, že kupujúci neprevezme reklamovanú vec v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode, je predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovať za uloženie tejto veci paušálnu náhradu za vynaložené náklady vo výške 1,66 € (50 Sk) za každý aj začatý deň uloženia a v prípade, že kupujúci neprevezme vec v lehote do 15 dní od uplynutia lehoty uvedenej v bode 5.2 tohto článku, je predávajúci oprávnený v súlade s podmienkami uvedenými v ustanovení §525 ObchZ na účet kupujúceho vec vhodným spôsobom predať a proti utŕženej kúpnej cene započítať celkovú sumu paušálnej náhrady za vynaložené náklady v zmysle tohto bodu, ako aj ostatné svoje pohľadávky voči kupujúcemu.

 

5.4 Vrátenie ceny hodnoty tovaru pri uznanej reklamácii je realizované výlučne bankovým prevodom. Preto je potrebné pri uplatení reklamácie tento uviesť písomne v reklamácii pri vrátení tovaru.
 
6) Záverečné ustanovenie
 
6.1 Vo veciach, ktoré nie sú v tomto Reklamačnom poriadku výslovne upravené inak, sa uplatnia príslušné na vec sa vzťahujúce ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľa, Občianskeho zákonníka, zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy.
 
6.2 Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. 4. 2016

 

6.3 Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

  • Ak ste presvedčení, že boli porušené Vaše práva, prípadne nie ste spokojní s riešením Vašej reklamácie pošlite žiadosť na našu emailovú adresu:obchod@polartek.sk.
  • Ak  dostanene k Vašej sťažnosti zamietavé stanovisko, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na vami uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim návrhom, môžete na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, využiť svoje právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je na tejto adrese: http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela.
  • Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
  • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
  • Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá strana samostatne bez možnosti ich náhrady.

 VÍTA VÁS ASISTENT VYHĽADÁVANIA
x
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do porovnania.
Zobraziť porovnanie
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný medzi obľúbené položky.
Zobraziť obľúbené položky
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do košíka.

Nakupovať Pokračovať do košíka